KĀPĒC MĒS?

Rīgas starptautiskās komerciālās šķīrējtiesas dibinātājs ir biedrība European lawyers' chamber,
kas ir noteikusi sekojošus šķīrējtiesas mērķus un darba principus:

MĒRĶI

Ievērojami paaugstināt strīdu, kas izriet no reģionālām un starptautiskām komerciālām attiecībām, izšķiršanas efektivitāti.

Veicināt taisnīgu strīdu izšķiršanu, tostarp pusēm ar dažādām tiesiskām, sabiedriskām un ekonomiskām sistēmām.
Veicināt harmonisku komercattiecību attīstību un tiesību virsvadības stiprināšanu.

PRINCIPI

Likumība

Rīgas starptautiskās komerciālās šķīrējtiesas rīcība un tās nolēmumi pilnībā atbilst likuma normām, šķīrējtiesas reglamentam un pušu starpā noslēgtajam šķīrējtiesas līgumam.

Atklātība

Strīdu izšķiršanas process pusēm ir atklāts un saprotams, it īpaši jautājumos par šķīrējtiesnešu iecelšanu un noraidījumu, šķīrējtiesas procesa izdevumu atlīdzināšanu un citos jautājumos.

Pušu līdztiesība un sacīkste

Pusēm tiek garantētas vienādas iespējas paust savu viedokli un aizsargāt savas tiesības, kā arī aktīvi sacīkstes formā piedalīties strīda izšķiršanā.

Šķīrējtiesnešu neatkarība un objektivitāte

Šķīrējtiesnesis pilda savus pienākumus godprātīgi, nepakļaujoties nekādai ietekmei, viņš ir neatkarīgs un objektīvs, viņam jāatklāj pusēm jebkādi apstākļi, kuri var izraisīt pamatotas šaubas par viņa objektivitāti un neatkarību.

Konfidencialitāte

Jebkura informācija par šķīrējtiesas procesu ir konfidenciāla un netiek atklāta, publicēta vai sniegta trešajām personām bez pušu piekrišanas.

PRIEKŠROCĪBAS

Papildus vispāratzītām šķīrējtiesu priekšrocībām, tādām kā šķīrējtiesas procesa ātrums, ērta strīdu izšķiršanas kārtība, konfidencialitāte, šķīrējtiesas nolēmumu izpilde citās valstīs, šķīrējtiesnešu kvalifikācija un šķīrējtiesas valoda, Rīgas starptautiskajai komerciālajai šķīrējtiesai ir virkne specifisku priekšrocību:

Sasniedzamība

Ērta atrašanās vieta Eiropā, mūsdienīga Rīgas infrastruktūra un savlaicīga atgriezeniskā saite.

Tehnoloģiskums

Augsts standartizācijas un automatizācijas līmenis ļauj mums maksimāli efektīvi administrēt strīdu izšķiršanas procesus.

Portāls

Katrai no strīda pusēm tiek nodrošināta pieeja šķīrējtiesas portālam, kas, līdz ar papildu atgriezenisko saiti, ļauj pusēm no jebkuras pasaules vietas un jebkurā diennakts laikā ērti strādāt ar savas lietas materiāliem.
Izdevumu kalkulators
Izdevumu, kas saistīti ar strīda izšķiršanu, aptuveno apmēru var aprēķināt,
aizpildot sekojošus laukus:
  • EUR
  • Prasības summa : 155 450
  • Šķīrējtiesnešu skaits: 8
  • Šķīrējtiesas sastāva honorārs: 5 450
  • Šķīrējtiesas tiesvedības maksa: 10 000
  • Kopā: 15 450 EUR
Summai var tikt pievienots PVN, ja tas ir piemērojams.