KONTAKTINFORMĀCIJA

Rīgas starptautiskā komerciālā šķīrējtiesa Tērbatas iela 14 – 3, Rīga, LV-1011, Latvija
Pieņemšanas laiks: darbdienās 10:00 – 16:00
Tālrunis +371 674 395 25 E-pasts info@ricac.org
Izdevumu kalkulators
Izdevumu, kas saistīti ar strīda izšķiršanu, aptuveno apmēru var aprēķināt,
aizpildot sekojošus laukus:
  • EUR
  • Prasības summa : 155 450
  • Šķīrējtiesnešu skaits: 8
  • Šķīrējtiesas sastāva honorārs: 5 450
  • Šķīrējtiesas tiesvedības maksa: 10 000
  • Kopā: 15 450 EUR
Summai var tikt pievienots PVN, ja tas ir piemērojams.