DARBA REGLAMENTS

Strīdu izšķiršanas kārtība Rīgas starptautiskajā komerciālajā šķīrējtiesā tiek noteikta ar šķīrējtiesas līgumu, Reglamentu, nolikumu „Par šķīrējtiesas darba organizāciju” un nolikumu „Par izdevumiem, kas saistīti ar strīda izšķiršanu”.

Rekvizīti izdevumu apmaksai

European lawyers' chamber
Reģistrācijas numurs 40008187130

Juridiskā adrese: Rīga, Vīlandes iela 1 1, Latvija, LV-1010


Banka: AS DNB Banka
SWIFT: RIKOLV2X
Bankas konts (EUR): LV48RIKO0002013243068

Izdevumu kalkulators
Izdevumu, kas saistīti ar strīda izšķiršanu, aptuveno apmēru var aprēķināt,
aizpildot sekojošus laukus:
  • EUR
  • Prasības summa : 155 450
  • Šķīrējtiesnešu skaits: 8
  • Šķīrējtiesas sastāva honorārs: 5 450
  • Šķīrējtiesas tiesvedības maksa: 10 000
  • Kopā: 15 450 EUR
Summai var tikt pievienots PVN, ja tas ir piemērojams.